Tjänster

Grupputveckling

En effektivt fungerande grupp kan försätta berg och förändra världen.

Våra verktyg

Grupper och team kan utvecklas för att nå större effektivitet. Vi använder oss av flera verktyg för att snabbt analysera vad som krävs för att förflytta gruppen ett steg framåt: Team Pro, Belbin teamroller, DISC eller Group Development Questionnaire.

Med hjälp av något av dessa verktyg sätter vi en plan för fortsatt arbete, på relationell, praktisk eller strategisk nivå. Det kan gälla ett team, en projektgrupp eller en ledningsgrupp.

Verktyg

Ledningsgrupps
utveckling

Ledningsgrupper behöver kunna samverka för att tillsammans leda verksamheten åt rätt håll. Ibland behöver gruppen konsultstöd för att kunna lyfta blicken och hitta vägar framåt för verksamheten. Det kan till exempel finnas oenighet kring mål och roller. Det kan också finnas ett behov av en facilitator som hjälper gruppen hantera viktiga beslut. Ledningsgruppsutveckling kan både handla om att utveckla själva gruppen och att hjälpa gruppen utveckla verksamheten.

Verktyg

Team som inte fungerar

Team som har fastnat i konflikter eller inte tycks uppnå sin fulla potential har ofta stor hjälp av att ta in någon utifrån som hjälper gruppen. Reda ut relationer, analysera mål-och rollkonflikter, hitta strategier för att gå vidare är några områden att arbeta med. 

Om Silfverhjelm Consulting

Kontakta oss

Team pro

Team Pro är en länk mellan forskning om team och praktiskt arbete med teamutveckling. Team Pro verkar för att aktuell teamforskning skall komma verksamheter till nytta. Team Pro tillhandahåller kunskap, instrument, konsultation och arbetsmetoder avsedda för teamutveckling och utveckling av arbetsgrupper.

Lead forward

Verktyget är en strukturerad metod för ledarutveckling med ett framåtriktat fokus. Lead forward utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild av hur deras medarbetare uppfattar deras ledarskap. Resultaten från kartläggningen sammanställs i en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera feedbackrapporten, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

Belbin teamroller

Forskaren Meredith Belbin upptäckte olika sätt att relatera, samverka och bidra på i teamarbete och dessa beteenden kallade han Teamroller. Vi har alla teamroller i oss och oftast domineras vi av två till tre beteendemönster där vi känner oss hemma och maximalt kompetenta. Genom att med hjälp av ett mätverktyg analysera vår grupp kan vi få hjälp att utveckla olika sidor hos oss själva, hitta sätt för gruppen att samverka och på så sätt bli mer effektiva.

GDQ

Var i utvecklingen befinner sig teamet och vad behöver vi jobba med för att ta oss vidare? Mätverktyget Group Development Questionnaire av Susan Wheelan är ett vetenskapligt utprovat instrument som hjälper gruppen få syn på sin utvecklingspotential och nå högre produktivitet och kvalitet.

DISC

Analyserar individernas kommunikativa beteenden. Med fördjupad kunskap om hur vi som individer lättast kommunicerar kan kommunikationen flyta lättare. Är användbart inom team, projekt, arbetsenheter, i relation med kund och som individuellt utvecklingsverktyg.